Cilji in pričakovani rezultati projekta

S  projektom bomo v prvi vrsti skušali preseči sedanjo raznolikost pristopov, modelov in kazalcev in razviti konsistentne modele naravnane na uporabo znotraj posamezne države, za ključne ravni odločanja. Rezultati raziskave so pomembni z več vidikov. Načrtovani razvoj integriranih modelov kazalnikov in pripadajočih orodij predstavlja pomemben napredek na področju raziskav metrike e-uprave in bo lahko služil kot osnova za aplikacijo pri oblikovanju in evalvaciji nacionalnih politik na področju e-uprave, v prvi vrsti  Slovenije, modeli pa bodo uporabni tudi v drugih okoljih, saj gre za problem s katerim se srečuje večina držav.

V metodološkem pogledu bo razvite modele mogoče adaptirati tudi za druga področja evalvacije javnih politik. Prednost načrtovanega integralnega hierarhičnega odločitvenega modela je v tem, da omogoča hkratno ovrednotenje učinkov politik na več ravneh oziroma njihovo kvantitativno vrednotenje, rangiranje in, ob uporabi ustreznih informacijskih orodij, tudi grafično predstavitev rezultatov. V zaostrenih finančnih razmerah, ki bodo zaznamovale prihodnji razvoj javnega sektorja, je razvoj ustreznih konceptualnih rešitev, podprtih z informacijskimi orodji, eden od ključnih instrumentov evalvacije in optimizacije javnih politik. Ocenjujemo, da so pričakovani rezultati skladni z nacionalnimi razvojnimi strategijami javnega sektorja in evropsko direktivo o zmanjševanju administrativnih ovir in bremen za 25% do leta 2012, ki še posebej izpostavlja intenzivnejšo uporabo IKT na področju javnega sektorja in razvoja javnih politik.

Raziskava je sestavljena iz treh faz:

1. State of the art. V tej fazi bomo opravili temeljito študijo literature in analizo stanja in pristopov, ki so bili razviti v posameznih državah in na mednarodni ravni v zadnjih letih in na njeni osnovi sintezo dosedanjih teoretičnih raziskav, modelov in pristopov, klasificirali te modele in pristope ter identificirali možen nabor kazalnikov.

2. Razvoj modelov. Čiščenje kazalnikov, njihovo razvrščanje in razvoj konsistentnih odločitvenih modelov  za vsako raven odločanja, izločanje podvajanj, določanje atributov kazalnikov, nabora vrednosti in virov podatkov. Opredelitev zasnove podatkovne baze kazalnikov.

3. Razvoj prototipa informacijske rešitve na osnovi razvitih odločitvenih modelov ter testiranje. Izbor primernih programskih orodij za testiranje modela in razvoj podatkovne baze kazalnikov. Testiranje na izbranih testnih podatkih, evalvacija in optimizacija modela.