Fakulteta za upravo

Raziskovalni center Fakultete za upravo sestavljajo raziskovalci/ke, ki se med seboj povezujejo v raziskovalne in projektne skupine domačih in mednarodnih projektov ter proučujejo ekonomsko-finančne, upravno-pravne in informacijsko-organizacijske pojave, procese in prakse.

Inštitut za informatizacijo uprave je bil ustanovljen leta 1996 za razvoj interdisciplinarnih in specialističnih znanj raziskovanja, svetovanja, projektiranja in izvedbe na področju organizacije in informatizacije uprave. Osrednja področja delovanja inštituta so predvsem izvajanje raziskovalnih, razvojnih, aplikativnih in svetovalnih projektov na obravnavanem področju, doma in v tujini ter izdajanje specializiranih publikacij s področja organizacije in informatizacije uprave.

Svoje cilje inštitut izpolnjuje preko:

  • raziskovalno-razvojne in strokovne aktivnosti: pridobivanje in sodelovanje na temeljnih raziskovalnih in aplikativnih projektih v RS in v svetu, sodelovanje s sorodnimi inštituti po svetu,
  • svetovalne dejavnosti: področje razvoja sistemov za upravljanje z dokumenti v javnem sektorju, prenove poslovnih procesov v upravi, svetovanja in sodelovanja pri informatizaciji javnega sektorja, razvoja in uvajanja e-poslovanja, e-uprave ter reševanje drugih organizacijsko-kadrovskih problemov javnega sektorja.